Animal farming produces nitrous oxide. – Totally Vegan Buzz
7.

Animal farming produces nitrous oxide.